Pháp lý

Pháp lý

Nội dung Trang web thuộc bản quyền của © NCC s.a.r.l. 2008 và các đối tác và đơn vị hợp tác của NCC (nếu có).

Bằng việc truy cập trang sea.imgawards.com ("Trang web"), bạn đã đồng ý tuân theo các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sau đây, xin lưu ý rằng bạn sẽ không được sử dụng trang web.

Nội dung Trang web thuộc bản quyền của © NCC s.a.r.l. 2008 và nếu thích hợp, các đối tác và đơn vị hợp tác của NCC.

Bất cứ quyền nào không được cấp rõ ràng tại đây đều được bảo lưu. Cấm sao chép, chuyển giao, phân phối hoặc lưu trữ một phần hoặc toàn bộ nội dung theo bất cứ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của NCC và/hoặc từ những đơn vị hợp tác của NCC, trừ những trường hợp theo các điều khoản sau đây. NCC và các đơn vị hợp tác của mình cho phép bạn duyệt các trang trong Trang web trên máy tính của bạn hoặc in các bản sao trích từ các trang này chỉ nhằm phục vụ mục đích cá nhân và không nhằm mục đích tái phân phối trừ khi được NCC và/hoặc các đối tác hoặc đơn vị hợp tác của NCC cho phép bằng văn bản. Các tài liệu riêng biệt trên Trang web có thể tùy thuộc vào các điều khoản bổ sung nêu trong các tài liệu đó.

Cho phép sử dụng trang Web và các nội dung trong đó cho mục đích riêng tư, phi thương mại. Cho phép sử dụng các thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là tài liệu công khai trong truyền thông công cộng nếu nguồn thông tin được nêu rõ.

Trang web và các nội dung trong đó được cung cấp như một sự thuận tiện cho bạn. Nội dung Trang web được cung cấp trên cơ sở "như hiện trạng" và "như có sẵn". NCC và/hoặc các đối tác hoặc đơn vị cộng tác của mình không đảm bảo các trang trên Trang web không bị gián đoạn hay không có lỗi. NCC và/hoặc các đơn vị cộng tác của mình bảo lưu quyền sửa lại các trang hoặc rút quyền truy cập vào các trang đó bất cứ lúc nào.

KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐẢM BẢO VỀ DANH NGHĨA HAY KHÔNG VI PHẠM HAY NGẦM ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HAY TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐƯỢC NÊU LÊN CÓ LIÊN QUAN TỚI TÍNH SẴN SÀNG, ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HAY NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG NÀY. NCC VÀ/HOẶC CÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI, MẤT MÁT LỢI NHUẬN TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC LÀ HỆ QUẢ NÀO HOẶC VIỆC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC DO KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI NCC VÀ/HOẶC CÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC CỦA MÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG TỔN HẠI NHƯ VẬY. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NHẤT ĐỊNH, VẬY NÊN NHỮNG GIỚI HẠN HAY LOẠI TRỪ KỂ TRÊN CÓ THỂ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. TRÁCH NHIỆM CỦA NCC VÀ/HOẶC CÁC ĐỐI TÁC HOẶC ĐƠN VỊ HỢP TÁC TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY SẼ GIỚI HẠN THEO PHẠM VI RỘNG NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Để giúp bạn tiếp cận dễ dàng, NCC và/hoặc các đối tác hoặc đơn vị cộng tác của mình có thể kèm theo các đường link tới trang web trên Internet do các bên thứ ba sở hữu và vận hành. Bằng việc kết nối tới các trang của bên thứ ba như vậy, bạn sẽ cần xem và đồng ý với quy định sử dụng trang web đó trước khi sử dụng. Bạn cũng đồng ý rằng NCC và/hoặc các đơn vị hợp tác của mình không kiểm soát nội dung của trang web đó và không thể chịu trách nhiệm về những tài liệu được các trang web bên thứ ba tạo ra hoặc phát hành. Ngoài ra, đường link tới một trang web không thuộc NCC và/hoặc các đơn vị hợp tác của NCC không có nghĩa rằng NCC và/hoặc các đơn vị hợp tác của mình chứng thực cho trang web hay các sản phẩm, dịch vụ được nêu trên trang web bên thứ ba đó.
Bằng việc nộp tài liệu lên bất cứ máy chủ nào của chúng tôi, như qua email hay qua các trang trên Trang web, bạn đồng ý rằng:
Tài liệu không bao gồm bất cứ nội dung nào bất hợp pháp hay không phù hợp cho việc công bố;

- Bạn sẽ nỗ lực hợp lý để quét và loại bỏ bất cứ loại virus hay những tính năng gây lây nhiễm hay phá hủy nào khác trước khi nộp bất kỳ tài liệu nào; - Bạn là người sở hữu tài liệu hoặc có quyền hạn tự do trong việc cung cấp tài liệu cho chúng tôi; - NCC và/hoặc các đối tác hoặc đơn vị hợp tác của mình có thể phát hành các tài liệu miễn phí và/hoặc hợp nhất tài liệu hoặc bất cứ ý tưởng nào được mô tả trong tài liệu vào sản phẩm của chúng tôi mà không cần chịu trách nhiệm giải trình hay trách nhiệm pháp lý nào (không áp dụng với các game đã nộp, các kế hoạch kinh doanh hoặc những đổi mới về công nghệ); - Bạn đồng ý không khởi kiện chống lại chúng tôi trong những vấn đề liên quan tới tài liệu bạn đã nộp và bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi nếu có bất cứ bên thứ ba nào có hành động khởi kiện chúng tôi về vấn đề liên quan tới tài liệu bạn đã nộp.

NCC và/hoặc các đơn vị hợp tác của mình không và không thể xem xét nội dung người dùng đăng tải trên Trang web và không chịu trách nhiệm cho các nội dung đó. NCC và/hoặc các đơn vị hợp tác có thể tùy ý gỡ bỏ bất cứ nội dung nào do người dùng đăng tải vào bất cứ lúc nào.

NCC là thương hiệu được đăng kỷ của NCC s.a.r.l. Các tên sản phẩm của NCC đều là thương hiệu hoặc thương hiệu được đăng ký của NCC s.a.r.l. Các sản phẩm và tên công ty khác được nêu trong đây có thể là thương hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng. Việc bạn truy cập trang web này không được hiểu là cấp, bằng sự ngụ ý, không cho phủ nhận hay cách khác, bất cứ giấy phép hay quyền sử dụng bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện trên trang web mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của NCC hay chủ sở hữu bên thứ ba đó.

Giấy phép: Trang web sử dụng những định dạng chữ sau đây: Hightide từ Fontfabric và Lato.