Nộp game của bạn

Tham gia
Tự giới thiệu
Game của bạn
Hoàn thành nộp bài thi

3rd IMGA SEA

Xin hãy lưu ý rằng chỉ những game phát hành sau tháng 5 năm 2017 hoặc chưa phát hành mới có thể tham gia dự thi. Đơn vị của bạn phải có trụ sở tại ĐNÁ và game cũng phải được phát triển tại ĐNÁ.
Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản IMGA hoặc tạo một tài khoản mới.

Đăng nhập

Required field! Required field!
Đăng nhập
Duy trì trạng thái đăng nhập của tôi
sign_array_forgot

Đăng ký

Required field!
Required field!
Required field!
Required field!
Required field!
Required field!

Luôn cập nhật cho tôi!

Đăng ký

Winners and nominees

Discover all the winners and nominated games!

Discover all games