Kenn Leandre
Kenn Leandre Kenn เป็นบรรณาธิการอำนวยการของ IGN SEA ที่ตั้งอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมตั้งแต่การก่อตั้งของ IGN ในภูมิภาคเอเซีย กิจวัตรประจำวันของเขาประกอบไปด้วยการคาดการณ์การดำเนินงานวันต่อวันรวมถึงการเติบโตของเว็บไซต์ และการร่วมมือในการผลิตทั้งเนื้อหาที่เป็นเอกสารและวิดีโอ
Share me!