Nộp game của bạn

Tham gia
Về bản thân bạn
Game của bạn
Hoàn thành nộp bài thi

1st IMGA SEA

Xin hãy nhớ rằng chỉ những game được phát hành trong năm 2016 hoặc chưa được phát hành mới được tham gia dự thi.
Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản IMGA hoặc tạo một tài khoản mới.

Đăng nhập

Required field! Required field!
Đăng nhập
Duy trì trạng thái đăng nhập của tôi
sign_array_forgot

Đăng ký

Required field!
Required field!
Required field!
Required field!
Required field!
Required field!

Luôn cập nhật cho tôi!

Đăng ký

Winners and nominees

Discover all the winners and nominated games!

Discover all games